TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia

pomorskie


Tel.: +48 58 661 53 75

http://www.kigm.pl/

kigm@kigm.pl

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, posiada osobowość prawną (rejestr sądowy IG-15) i działa na podstawie przepisów Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. oraz Statutu Izby. Organem prasowym KIGM jest dwutygodnik menadżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego 'Namiary na Morze i Handel' www.promare.com.pl, e-mail: promare@promare.com.pl Do podstawowych zadań Izby należy: zapewnienie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zgodnie z ich potrzebami i interesami, tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechu charakterystyczne regionów nadmorskich, a przede wszystkim jego więź z morzem, integracja środowiska przedsiębiorców działających w obszarach gospodarki związanej z morzem i zapewnienie reprezentacji tej grupy przedsiębiorstw wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, zawieranych z innymi krajami i organizacjami gospodarczymi, prowadzenie działalności promocyjnej, w tym organizacja targów i wystaw oraz pomoc członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, wspieranie polskich przedsiębiorców gospodarki morskiej w jak najlepszym przygotowaniu się do spełniania wymogów integracyjnych z Unią Europejską i NATO, popieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji morskiej jako ważnej dźwigni rozwoju gospodarczego, wspieranie restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności uczestnictwo w tworzeniu prawa o działalności gospodarczej, opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym tworzenie doraźnych zespołów oraz komisji do monitorowania, opiniowania i wskazywania rozwiązań problemów polskiej przedsiębiorczości.

Aktualizuj dane